آیین نامه ها ...
 
فرم ارجاع دانشجو به واحد مشاوره
دانلود
فرم گزارش اساتید مشاور
دانلود
فرآیند همکاری اساتید مشاور با سیستم آموزشی و مرکز مشاوره 2                                                             
دانلود
آیین نامه نقل و انتقالات
دانلود
آئین نامه امتحانات برای اساتید
دانلود
آئین نامه امتحانات برای دانشجویان
دانلود
نقل وانتقالات دانشجویان شاهد وایثارگر
دانلود
تسهیلااموزشی دانشجویان شاهد وایثارگر
دانلود
آئین نامه دوره کارشناسی وکاردانی
دانلود
انتخاب دانشجویان نمونه شاهد وایثارگر
دانلود
آئین نامه ساعات موظف تدریس و معادل سازی آموزشی                                                                                                                                                                                    
دانلود
آئین نامه آموزشی
دانلود
آیین نامه دانشجویان که در ازمایشگاه شیمی فعالیت میکنند
دانلود
آیین نامه استاد مشاور
دانلود