شرح وظایف:

  •    برقراري تماس با گروه های درون دانشگاهی و برون دانشگاهی به منظور هماهنگی و تنظیم برنامه ها
  •     ابلاغ دستورات مدیر گروه به اعضاء برحسب خط مشی تعیین شده و پیگیري آن ها
  •     آماده نمودن سوابق و پرونده هاي مربوط به جلسات
  •     انجام اقدامات لازم در زمینه دریافت، ثبت، توزیع و نگهداري و بایگانی اسناد
  •     مستندسازي كليه فعاليتها و مكاتبات گروه
  •     تهيه نامه هاي اداري معمول جهت ارسال