تعاریف و مفاهیم:

مرکز رشد:

مرکزی است تحت مدیریت متخصصین حرفه ای که با ارائه خدمات حمایتی، از ایجاد و توسعه حرفه های جدید توسط کار آفرینانی که در قالب واحدهای نوپای فعال در زمینه های مختلف منتهی به فن آوری تشکیل شده اند و اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فن آوری دارند، پیشتبانی می کند. این خدمات شامل موارد زیر می باشد:

- تأمین محل کار ( به صورت اجاره)

- خدمات آزمایشگاهی، کارگاهی و اطلاع رسانی

- خدمات مدیریتی، حقوقی و اخلاق پزشکی، مالی، اعتباری، پروژه یابی و بازاریابی

- آموزش های تخصصی ویژه و مشاوره

- سایر خدمات مرتبط با توسعه، رشد و ارتقای واحدهای فن آوری

واحدهای فن آور: 

واحدهای دارای هویت حقوقی مستقل از مرکز رشد که با توجه به اساسنامه و یا سایر اسناد قانونی در زمینه تحقیقات کاربردی و توسعه ای، طراحی مهندسی، مهندسی معکوس، انتقال فناوری، ارائه خدمات تخصصی و تجاری کردن نتایج و تحقیقات فعالیت می نمایند. این واحدها شامل شرکت های خصوصی، واحدهای تحقیق و توسعه صنایع، و یا مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه ها یا دستگاه های اجرایی هستند.

هسته های فن آور:

تیم های کاری متشکل از اعضای هیئت علمی، تعدادی دانش آموختگان و متخصصین با زمینه کاری مشخص که با ایده فن آورانه منجر به محصول تجاری در صدد تشکیل یک مؤسسه حقوقی و ایجاد یک حرفه در زمینه کاری مذکور هستند.

دوره پیش رشد (رشد مقدماتی): 

دوره ای حداکثر 6 ماهه است که در آن افراد یا گروه های مستعدی که دارای ایده های نو و کارآفرین صنعتی دانش محور هستند، مشاوره و آموزش های لازم برای آشنایی با بازار، شناسایی گروه کاری، تثبیت ایده کاری و ایجاد هویت مستقل حقوقی ارائه می شود. در صورت موفقیت در دوره پیش رشد و کسب هویت مستقل حقوقی، واحدهای نوپا می توانند متقاضی اسکان رسمی در مرکز رشد شوند. زمان دوره پیش رشد با کسب مجوز تا 9 ماه قابل تمدید می باشد.

دوره رشد:  

دوره ای است حداکثر 3 ساله که طی آن واحدهای فن آور مستقر در مرکز رشد به معیارهای رشد یافتگی دست یافته و پس از آن از مرکز رشد خارج می شوند. زمان این دوره با تصویب شورای مرکز تا 5 سال قابل تمدید است.

اهداف:

- بستر سازی تجاری دستاوردهای تحقیقاتی 

- ایجاد زمینه کارآفرینی و حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای محقق جوان

- کمک به رونق اقتصادی منطقه ای مبتنی بر فن آوری

- ایجاد فضای لازم جهت گسترش و رشد واحدهای کوچک و متوسط دانش بنیان و فن آور فعال در زمینه های فن آوری

- بستر سازی جهت جذب دانش آموختگان دانشگاهی در زمینه توسعه فن آوری به منظور ایجاد فرصت های شغلی

- تولید و توسعه محصولات و فرآیندهای فن آورانه و دانش فنی قابل عرضه به بازار

وظایف:

- حمایت مالی از واحدهای مستقر در مرکز رشد

- تلاش برای ایجاد حمایت های قانونی جهت تسریع رشد واحدهای مستقر

- ارائه خدمات مورد نیاز واحدها در راستای تبدیل ایده های نو به محصول و تجاری سازی آن

- نظارت بر روند رشد واحدها 

- نظارت بر فعالیت های واحدهای فن آوری در تحقق ایده محوری آن ها

معرفی مدیریت و کارکنان

تعریف مراکز رشد

اهداف مراکز رشد

آیین نامه مراکز رشد

اخبار و اطلاعیه ها