وظایف:

دفتر ابداعات، اختراعات و مالكیت فكری با هدف شكوفا سازی و بهره‌گیری هرچه بیشتر از توانمندی ها و پتانسیل‌ علمی دانشگاه در راستای كاربردی کردن ایده‌های مبتنی بر نوآوری اعضای هیات علمی، محققین و دانشجویان دانشگاه تأسیس شده است. دفتر مزبور به منظور تسهیل ثبت ایده و اختراع، درنظر دارد با ارائه خدمات مشاوره‌ای و انجام برخی پیگیری های عملی از طریق ایجاد تسهیلات در راستای هدف فوق خدمت‌رسانی به اساتید فرهیخته و نخبگان دانشجویی و پژوهشی گام بردارد:

• تبدیل طرح های تحقیقاتی محصول محور اجرایی در دانشگاه به اختراع

• بررسی طرح های تحقیقاتی جهت شناسایی و استخراج ایده‌های بالقوه‌ دارای قابلیت كاربردی شدن و تبدیل آن ها به اختراع

• ارزيابی و داوری علمی ایده‌ها و اختراعات جهت صدور تأییدیه علمی

• پیگیری اخذ گواهی ثبت اختراع از اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی

• پیگیری امورتجاری سازی اختراعات ثبت شده از طریق معرفی به مرکز رشد دانشگاه و نیز معرفی به دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه جهت انجام امر تولید توسط کارخانجات در ارتباط

• بهره‌گیری از مشاوره‌ها و حمایتهای حقوقی،علمی و اقتصادی دفتر از آغاز فرآیند ثبت ایده تا زمان صنعتی‌سازی محصول

• برگزاری كارگاه‌های توجیهی جهت ثبت داخلی نوآوری‌ها و اختراعات و نیز انجام ثبت اختراع درخارج ازكشور

آئین نامه مالکیت فکری دانشگاه

معرفی دفتر ابداعات اختراعات و مالکیت فکری

قوانین ملی مالکیت فکری

قوانین بین المللی مالکیت فکری

ثبت اختراعات داخلی بین المللی در دانشگاه علوم پزشکی بم

فرم ها و فایل های ثبت اختراع