اعضای کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بم