مجتبی مشکی

مهندسی صنایع غذایی

 

آدرس الکترونیکی :mojtabamoshki.healthbam@gmail.com

 
شماره تلفن : 44344987   034